Tục ngữ, ca dao, và cách ngôn của Việt Nam


******************************************************

Gõ văn bản tiếng Việt có dấu, online
http://www.vietseo.net/tools/vietnamkey/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tục ngữ, ca dao, và cách ngôn của Việt Nam
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Công cha như núi Thái sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiên học lễ, hậu học văn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Uống nước nhớ nguồn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ăn trái nhớ kẻ trồng cây.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Chị ngã em nâng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây chụm lại thành hòn núi cao.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bầu ơi thương lấy Bí cùng,
Tuy rằng khác giống, nhưng chung một giàng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khôn ngoan đối đáp người ngoài,
Gà cùng một mẹ, chớ hoài đá nhau.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Người trong một nước phải thương nhau cùng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ta về ta tắm ao ta,
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nghèo cho sạch, rách cho thơm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thương người như thể thương thân.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trên kính, dưới nhường.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tu đâu cho bằng tu nhà,
Thờ cha kính mẹ mới là đi tu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cá không ăn muối cá ương,
Con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

******************************************************

Bài học thuộc lòng

Lửa hồng trần, rầng rầng cháy dậy,
Người si mê thấy vậy phải kêu.
Tỉnh tâm xét lại mấy điều,
Kíp tu đạo đức, sau siêu linh hồn.

Sự dại khôn, chẳng cần khôn dại,
Trước lỗi lầm, sau phải ăn năn.
Biển sâu nước khoả cũng bằng,
Mây tan gió tịnh, bóng trăng sáng loà.

Cõi Ta Bà có toà cực lạc,
Giòng sông mê biển giác chảy ra.
Y theo giáo pháp Thích Ca.
Tự nhiên bổn tánh Di Đà phóng quang.

Đã gặp đàng sao toan dừng bước.
Còn tiếc chi chân bước lờ đờ.

Khuyên đừng đem dạ tưởng mơ.
Trăm năm cuộc thế như cờ bị vây.

Kíp tìm thầy tư đây qui hướng,
Gìn tam quy, nghiệp chướng tiêu trừ.
Tỏ thông cảnh giới chơn như,
Đạo mầu rộng mỡ, minh sư trao truyền
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sám Nguyện

Đệ tử chúng con từ vô thỉ,
Gây bao tội ác bởi lầm mê.
Đắm trong sinh tử đã bao lần.
Nay đến trước đài vô thượng giác.

Biển trần khổ bao đời luân lạc,
Với sanh linh vô số điêu tàn.
Sống u hoài trong kiếp lầm than.
Con lạc lõng không nhìn phương hướng.

Đàn con dại từ lâu vất vưỡng.
Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng.
Xin hướng về núp bóng từ quang.
Lạy Phật Tổ soi đường dẫn bước.

Bao tội khổ trăm đường ác trượt.
Vì tham sân si mạng gây nên.
Thì hôm nay giữ trọn lời nguyền.
Xin sám hối để lòng thảnh thoát.

Trí Phật quang minh như nhật nguyệt.
Từ bi vô lượng cứu quần sinh.
Ôi từ lâu ba chốn ngục hình.
Giam giữa mãi con nguyền ra khỏi.

Theo gót Ngài vượt qua khổ ải.
Nương thuyền từ vượt khỏi ái hà.
Nhớ lời Ngài bờ giác không xa.
Hành thập thiện cho đời tươi sáng.

Bỏ việc ác để đời quang đãng.
Đem phước lành gieo rắc phàm nhân.
Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng.
Con nguyện sống đời rộng rãi.

con niệm Phật để lòng nhớ mãi.
Hình bóng Ngài cứu khổ chúng sinh.
Để theo Ngài trên bước đường lành.
Chúng con khổ nguyện xin cứu khổ,
Chúng con khổ nguyện xin tự độ.

Ngoài tham lam sân hận ngập trời.
Phá si mê trí tuệ tuyệt vời.
Con nhớ đức Di Đà lạc quốc,
Phật A Di Đà thân kim sắc.
Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm.
Năm tu di uyển chuyển bạch hào.
Bốn biển lớn trong ngần mắt biết.
Trong hào quang hoá vô số Phật.
Vô số bồ tát hiện ở trong.
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sinh.
Chín phẩm sen vàng nên giải thoát.

Qui mạng lễ A Di ĐÀ Phật.
Ở phương tây thế giới an lành.
Con nay xin phát nguyện vãn sanh.
Cúi xin đức từ bi tiếp độ.

******************************************************

Viet Prayers

Con tạ ơn Chư Phật, Chư Bồ Tát, đã từ bi phù hộ cho con.

Cuối xin Chư Phật, Chư Bồ Tát, phù hộ cho những người nghèo khổ, bệnh tật trên thế gian nầy, có được cơm ăn, áo mậc, mái nhà để ở.

Cuối xin Chư Phật, Chư Bồ Tát, từ bi gia hộ cho hương linh những người bị cộng sản và kẻ ác giết hại được đời đời vãng sanh Cực Lạc quốc, đời đời qui y Phật Pháp Tăng, qui y Tam Bảo, không bao giờ qui y tà ma ngoại đạo tà giáo.

Cuối xin Chư Phật, Chư Bồ Tát, từ bi gia hộ cho những người dân Tây Tạng mau có được độc lập, có được cơm ăn, áo mặc, mái nhà để ở.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Vương Bồ Tát

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: