Mô Phật


Con tạ ơn Chư Phật, Chư Bồ Tát, đã từ bi phù hộ cho con.

Cúi xin Chư Phật, Chư Bồ Tát, phù hộ cho những người nghèo khổ, bệnh tật trên thế gian nầy, có được cơm ăn, áo mậc, mái nhà để ở.

Cúi xin Chư Phật, Chư Bồ Tát, từ bi gia hộ cho hương linh những người bị cộng sản và kẻ ác giết hại được đời đời vãng sanh Cực Lạc quốc, đời đời qui y Phật Pháp Tăng, qui y Tam Bảo, không bao giờ qui y tà ma ngoại đạo tà giáo.

Cúi xin Chư Phật, Chư Bồ Tát, từ bi gia hộ cho những người dân Tây Tạng mau có được độc lập, có được cơm ăn, áo mặc, mái nhà để ở.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô Di Lặc Tôn Phật.

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Vương Bồ Tát

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: